Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Adam Polkowski (2007POLK01) nemesizes 188301 people in the world:WCA ID Name
 • 1982BORS01: Jozsef Borsos
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (136921)
 • See who I nemesize (2794)
1982BORS01 Jozsef Borsos
View Jozsef Borsos's WCA profile
Compare Jozsef Borsos with Adam Polkowski
 • 1982BRIN01: Roland Brinkmann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (139096)
 • See who I nemesize (2777)
1982BRIN01 Roland Brinkmann
View Roland Brinkmann's WCA profile
Compare Roland Brinkmann with Adam Polkowski
 • 1982CHIL01: Julian Chilvers
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (119115)
 • See who I nemesize (2907)
1982CHIL01 Julian Chilvers
View Julian Chilvers's WCA profile
Compare Julian Chilvers with Adam Polkowski
 • 1982FRID01: Jessica Fridrich
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (62008)
 • See who I nemesize (54711)
1982FRID01 Jessica Fridrich
View Jessica Fridrich's WCA profile
Compare Jessica Fridrich with Adam Polkowski
 • 1982GALR01: Manuel Galrinho
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (161224)
 • See who I nemesize (2544)
1982GALR01 Manuel Galrinho
View Manuel Galrinho's WCA profile
Compare Manuel Galrinho with Adam Polkowski
 • 1982JEAN01: Jerome Jean-Charles
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (114779)
 • See who I nemesize (2931)
1982JEAN01 Jerome Jean-Charles
View Jerome Jean-Charles's WCA profile
Compare Jerome Jean-Charles with Adam Polkowski
 • 1982LABA01: Zoltán Lábas
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (112001)
 • See who I nemesize (2945)
1982LABA01 Zoltán Lábas
View Zoltán Lábas's WCA profile
Compare Zoltán Lábas with Adam Polkowski
 • 1982LAET01: Luc Van Laethem
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (135794)
 • See who I nemesize (2806)
1982LAET01 Luc Van Laethem
View Luc Van Laethem's WCA profile
Compare Luc Van Laethem with Adam Polkowski
 • 1982PETR01: Lars Petrus
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (1335)
 • See who I nemesize (56351)
1982PETR01 Lars Petrus
View Lars Petrus's WCA profile
Compare Lars Petrus with Adam Polkowski
 • 1982ROME01: Giuseppe Romeo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (128991)
 • See who I nemesize (2848)
1982ROME01 Giuseppe Romeo
View Giuseppe Romeo's WCA profile
Compare Giuseppe Romeo with Adam Polkowski
 • 1982SAND01: Jari Sandqvist
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (141323)
 • See who I nemesize (2752)
1982SAND01 Jari Sandqvist
View Jari Sandqvist's WCA profile
Compare Jari Sandqvist with Adam Polkowski
 • 1982SEBE01: Piotr Serbeński
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (162341)
 • See who I nemesize (2528)
1982SEBE01 Piotr Serbeński
View Piotr Serbeński's WCA profile
Compare Piotr Serbeński with Adam Polkowski
 • 1982TENE01: Svilen Tenev
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (184852)
 • See who I nemesize (2180)
1982TENE01 Svilen Tenev
View Svilen Tenev's WCA profile
Compare Svilen Tenev with Adam Polkowski
 • 1982THAI01: Minh Thai
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (103666)
 • See who I nemesize (2983)
1982THAI01 Minh Thai
View Minh Thai's WCA profile
Compare Minh Thai with Adam Polkowski
 • 1982TRAJ01: Josef Trajber
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (189759)
 • See who I nemesize (2080)
1982TRAJ01 Josef Trajber
View Josef Trajber's WCA profile
Compare Josef Trajber with Adam Polkowski
 • 1982TRIN01: Duc Trinh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (122331)
 • See who I nemesize (2893)
1982TRIN01 Duc Trinh
View Duc Trinh's WCA profile
Compare Duc Trinh with Adam Polkowski
 • 1982UENO01: Ken'ichi Ueno (上野健一)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (114023)
 • See who I nemesize (2935)
1982UENO01 Ken'ichi Ueno (上野健一)
View Ken'ichi Ueno (上野健一)'s WCA profile
Compare Ken'ichi Ueno (上野健一) with Adam Polkowski
 • 1982VALD01: Eduardo Valdivia Chacon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (134588)
 • See who I nemesize (13438)
1982VALD01 Eduardo Valdivia Chacon
View Eduardo Valdivia Chacon's WCA profile
Compare Eduardo Valdivia Chacon with Adam Polkowski
 • 2003ALGA01: Rafael Algarin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (25282)
 • See who I nemesize (19922)
2003ALGA01 Rafael Algarin
View Rafael Algarin's WCA profile
Compare Rafael Algarin with Adam Polkowski
 • 2003ALLE01: David Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (40329)
 • See who I nemesize (54117)
2003ALLE01 David Allen
View David Allen's WCA profile
Compare David Allen with Adam Polkowski
 • 2003ALLE02: Joe Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (29589)
 • See who I nemesize (54351)
2003ALLE02 Joe Allen
View Joe Allen's WCA profile
Compare Joe Allen with Adam Polkowski
 • 2003ATKI01: Michael Atkinson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (27714)
 • See who I nemesize (48579)
2003ATKI01 Michael Atkinson
View Michael Atkinson's WCA profile
Compare Michael Atkinson with Adam Polkowski
 • 2003ATTA01: Paul Attar
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (16971)
 • See who I nemesize (17860)
2003ATTA01 Paul Attar
View Paul Attar's WCA profile
Compare Paul Attar with Adam Polkowski
 • 2003BARR01: David Barr
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (1963)
 • See who I nemesize (70510)
2003BARR01 David Barr
View David Barr's WCA profile
Compare David Barr with Adam Polkowski
 • 2003BARR02: Joe Barratt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (177707)
 • See who I nemesize (2310)
2003BARR02 Joe Barratt
View Joe Barratt's WCA profile
Compare Joe Barratt with Adam Polkowski
 • 2003BELL01: Andy Bellenir
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (74541)
 • See who I nemesize (2113)
2003BELL01 Andy Bellenir
View Andy Bellenir's WCA profile
Compare Andy Bellenir with Adam Polkowski
 • 2003BLON01: Michiel van der Blonk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (31056)
 • See who I nemesize (56962)
2003BLON01 Michiel van der Blonk
View Michiel van der Blonk's WCA profile
Compare Michiel van der Blonk with Adam Polkowski
 • 2003BLUS01: Iliya Bluskov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (147335)
 • See who I nemesize (2694)
2003BLUS01 Iliya Bluskov
View Iliya Bluskov's WCA profile
Compare Iliya Bluskov with Adam Polkowski
 • 2003BOND01: Jess Bonde
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (61103)
 • See who I nemesize (54068)
2003BOND01 Jess Bonde
View Jess Bonde's WCA profile
Compare Jess Bonde with Adam Polkowski
 • 2003BOUT01: Jonathan Bouthilet
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (175468)
 • See who I nemesize (2352)
2003BOUT01 Jonathan Bouthilet
View Jonathan Bouthilet's WCA profile
Compare Jonathan Bouthilet with Adam Polkowski
 • 2003BRAN01: Kenneth Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (16973)
 • See who I nemesize (47238)
2003BRAN01 Kenneth Brandon
View Kenneth Brandon's WCA profile
Compare Kenneth Brandon with Adam Polkowski
 • 2003BRAN02: Kevin Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (172168)
 • See who I nemesize (2405)
2003BRAN02 Kevin Brandon
View Kevin Brandon's WCA profile
Compare Kevin Brandon with Adam Polkowski
 • 2003BRAN03: Wes Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (211355)
 • See who I nemesize (1390)
2003BRAN03 Wes Brandon
View Wes Brandon's WCA profile
Compare Wes Brandon with Adam Polkowski
 • 2003BUTL01: Rob Butler
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (19127)
 • See who I nemesize (84)
2003BUTL01 Rob Butler
View Rob Butler's WCA profile
Compare Rob Butler with Adam Polkowski
 • 2003CAMA01: Andy Camann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (34466)
 • See who I nemesize (58540)
2003CAMA01 Andy Camann
View Andy Camann's WCA profile
Compare Andy Camann with Adam Polkowski
 • 2003CEGE01: Nick Cegelka
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (205488)
 • See who I nemesize (1643)
2003CEGE01 Nick Cegelka
View Nick Cegelka's WCA profile
Compare Nick Cegelka with Adam Polkowski
 • 2003DUFO01: Corey Duford
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (53730)
 • See who I nemesize (2902)
2003DUFO01 Corey Duford
View Corey Duford's WCA profile
Compare Corey Duford with Adam Polkowski
 • 2003FALM01: Michal Falmyk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (171450)
 • See who I nemesize (23015)
2003FALM01 Michal Falmyk
View Michal Falmyk's WCA profile
Compare Michal Falmyk with Adam Polkowski
 • 2003GOET01: Jeff Goetz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (6369)
 • See who I nemesize (3672)
2003GOET01 Jeff Goetz
View Jeff Goetz's WCA profile
Compare Jeff Goetz with Adam Polkowski
 • 2003GOOD01: Jay Goodell
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (211311)
 • See who I nemesize (1395)
2003GOOD01 Jay Goodell
View Jay Goodell's WCA profile
Compare Jay Goodell with Adam Polkowski
 • 2003GRAN01: Carvo Grant
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (211164)
 • See who I nemesize (3393)
2003GRAN01 Carvo Grant
View Carvo Grant's WCA profile
Compare Carvo Grant with Adam Polkowski
 • 2003HARN01: Cory Harnish
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (168950)
 • See who I nemesize (2447)
2003HARN01 Cory Harnish
View Cory Harnish's WCA profile
Compare Cory Harnish with Adam Polkowski
 • 2003HARR01: Dan Harris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (682)
 • See who I nemesize (116773)
2003HARR01 Dan Harris
View Dan Harris's WCA profile
Compare Dan Harris with Adam Polkowski
 • 2003HAZR01: Shiraz Hazrat
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (53791)
 • See who I nemesize (36225)
2003HAZR01 Shiraz Hazrat
View Shiraz Hazrat's WCA profile
Compare Shiraz Hazrat with Adam Polkowski
 • 2003HILD01: Jason Hildebrand
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (160424)
 • See who I nemesize (2553)
2003HILD01 Jason Hildebrand
View Jason Hildebrand's WCA profile
Compare Jason Hildebrand with Adam Polkowski
 • 2003JANS01: Peter Jansen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (7593)
 • See who I nemesize (55956)
2003JANS01 Peter Jansen
View Peter Jansen's WCA profile
Compare Peter Jansen with Adam Polkowski
 • 2003JOHA01: Eric Johanson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (132266)
 • See who I nemesize (2830)
2003JOHA01 Eric Johanson
View Eric Johanson's WCA profile
Compare Eric Johanson with Adam Polkowski
 • 2003JOZW01: Kirt Jozwiak
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (214206)
 • See who I nemesize (1214)
2003JOZW01 Kirt Jozwiak
View Kirt Jozwiak's WCA profile
Compare Kirt Jozwiak with Adam Polkowski
 • 2003KNAP01: Ryan Knapton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (85415)
 • See who I nemesize (49819)
2003KNAP01 Ryan Knapton
View Ryan Knapton's WCA profile
Compare Ryan Knapton with Adam Polkowski
 • 2003KNIG01: Dan Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (4584)
 • See who I nemesize (60921)
2003KNIG01 Dan Knights
View Dan Knights's WCA profile
Compare Dan Knights with Adam Polkowski
 • 2003KNIG02: Elizabeth Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (212256)
 • See who I nemesize (1343)
2003KNIG02 Elizabeth Knights
View Elizabeth Knights's WCA profile
Compare Elizabeth Knights with Adam Polkowski
 • 2003KONI01: Katsuyuki Konishi (小西克幸)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (3475)
 • See who I nemesize (90327)
2003KONI01 Katsuyuki Konishi (小西克幸)
View Katsuyuki Konishi (小西克幸)'s WCA profile
Compare Katsuyuki Konishi (小西克幸) with Adam Polkowski
 • 2003LEBL01: Benjamin LeBlond
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (199652)
 • See who I nemesize (1842)
2003LEBL01 Benjamin LeBlond
View Benjamin LeBlond's WCA profile
Compare Benjamin LeBlond with Adam Polkowski
 • 2003LEEJ01: Jasmine Lee
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (6071)
 • See who I nemesize (103684)
2003LEEJ01 Jasmine Lee
View Jasmine Lee's WCA profile
Compare Jasmine Lee with Adam Polkowski
 • 2003LICH01: Marty Licht
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (193708)
 • See who I nemesize (1998)
2003LICH01 Marty Licht
View Marty Licht's WCA profile
Compare Marty Licht with Adam Polkowski
 • 2003LITT01: Heath Litton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (52670)
 • See who I nemesize (2808)
2003LITT01 Heath Litton
View Heath Litton's WCA profile
Compare Heath Litton with Adam Polkowski
 • 2003LONG01: Mark Longridge
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (113428)
 • See who I nemesize (2936)
2003LONG01 Mark Longridge
View Mark Longridge's WCA profile
Compare Mark Longridge with Adam Polkowski
 • 2003MART01: Frédéric Martineau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (200565)
 • See who I nemesize (1811)
2003MART01 Frédéric Martineau
View Frédéric Martineau's WCA profile
Compare Frédéric Martineau with Adam Polkowski
 • 2003MEAN01: Gene Means
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (65369)
 • See who I nemesize (53567)
2003MEAN01 Gene Means
View Gene Means's WCA profile
Compare Gene Means with Adam Polkowski
 • 2003MITT01: Jim Mittan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (21327)
 • See who I nemesize (2686)
2003MITT01 Jim Mittan
View Jim Mittan's WCA profile
Compare Jim Mittan with Adam Polkowski
 • 2003MORG01: Brent Morgan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (5555)
 • See who I nemesize (59559)
2003MORG01 Brent Morgan
View Brent Morgan's WCA profile
Compare Brent Morgan with Adam Polkowski
 • 2003MORR02: Jon Morris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (13810)
 • See who I nemesize (60425)
2003MORR02 Jon Morris
View Jon Morris's WCA profile
Compare Jon Morris with Adam Polkowski
 • 2003PAPI01: Suzanne Papin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (193527)
 • See who I nemesize (2001)
2003PAPI01 Suzanne Papin
View Suzanne Papin's WCA profile
Compare Suzanne Papin with Adam Polkowski
 • 2003PETE01: Bob Peters
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (117307)
 • See who I nemesize (2917)
2003PETE01 Bob Peters
View Bob Peters's WCA profile
Compare Bob Peters with Adam Polkowski
 • 2003POUR01: Yasmara Pourrier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (221223)
 • See who I nemesize (127)
2003POUR01 Yasmara Pourrier
View Yasmara Pourrier's WCA profile
Compare Yasmara Pourrier with Adam Polkowski
 • 2003POWE01: Michael Powers
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (18017)
 • See who I nemesize (1546)
2003POWE01 Michael Powers
View Michael Powers's WCA profile
Compare Michael Powers with Adam Polkowski
 • 2003RAST01: Iman Rastegari
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (170722)
 • See who I nemesize (2423)
2003RAST01 Iman Rastegari
View Iman Rastegari's WCA profile
Compare Iman Rastegari with Adam Polkowski
 • 2003SAUE01: Keith Sauer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (39117)
 • See who I nemesize (49303)
2003SAUE01 Keith Sauer
View Keith Sauer's WCA profile
Compare Keith Sauer with Adam Polkowski
 • 2003SAVO01: Andy Savoy
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (192982)
 • See who I nemesize (2010)
2003SAVO01 Andy Savoy
View Andy Savoy's WCA profile
Compare Andy Savoy with Adam Polkowski
 • 2003SCHE01: Jaap Scherphuis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (8606)
 • See who I nemesize (40899)
2003SCHE01 Jaap Scherphuis
View Jaap Scherphuis's WCA profile
Compare Jaap Scherphuis with Adam Polkowski
 • 2003SLAT01: Adam Slate
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (143352)
 • See who I nemesize (2737)
2003SLAT01 Adam Slate
View Adam Slate's WCA profile
Compare Adam Slate with Adam Polkowski
 • 2003STAU01: Guido Staub
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (215286)
 • See who I nemesize (1135)
2003STAU01 Guido Staub
View Guido Staub's WCA profile
Compare Guido Staub with Adam Polkowski
 • 2003SWAN01: Kevin Swan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (206388)
 • See who I nemesize (1608)
2003SWAN01 Kevin Swan
View Kevin Swan's WCA profile
Compare Kevin Swan with Adam Polkowski
 • 2003SWAR01: Dave Swart
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (20052)
 • See who I nemesize (53)
2003SWAR01 Dave Swart
View Dave Swart's WCA profile
Compare Dave Swart with Adam Polkowski
 • 2003SWAR02: Michael Swart
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (19897)
 • See who I nemesize (2559)
2003SWAR02 Michael Swart
View Michael Swart's WCA profile
Compare Michael Swart with Adam Polkowski
 • 2003TEMP01: Thomas Templier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (48726)
 • See who I nemesize (56826)
2003TEMP01 Thomas Templier
View Thomas Templier's WCA profile
Compare Thomas Templier with Adam Polkowski
 • 2003THOM01: Sandy Thompson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (213910)
 • See who I nemesize (1238)
2003THOM01 Sandy Thompson
View Sandy Thompson's WCA profile
Compare Sandy Thompson with Adam Polkowski
 • 2003TING01: Matthew Tingle
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (217576)
 • See who I nemesize (889)
2003TING01 Matthew Tingle
View Matthew Tingle's WCA profile
Compare Matthew Tingle with Adam Polkowski
 • 2003TREG01: Betty Tregay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (10326)
 • See who I nemesize (17389)
2003TREG01 Betty Tregay
View Betty Tregay's WCA profile
Compare Betty Tregay with Adam Polkowski
 • 2003TREG02: Grant Tregay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (2071)
 • See who I nemesize (113065)
2003TREG02 Grant Tregay
View Grant Tregay's WCA profile
Compare Grant Tregay with Adam Polkowski
 • 2003WEBL01: Cameron Webley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (131920)
 • See who I nemesize (2831)
2003WEBL01 Cameron Webley
View Cameron Webley's WCA profile
Compare Cameron Webley with Adam Polkowski
 • 2003WESL01: David Wesley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (14470)
 • See who I nemesize (57718)
2003WESL01 David Wesley
View David Wesley's WCA profile
Compare David Wesley with Adam Polkowski
 • 2003WESS01: Rune Wesström
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (144748)
 • See who I nemesize (32834)
2003WESS01 Rune Wesström
View Rune Wesström's WCA profile
Compare Rune Wesström with Adam Polkowski
 • 2003WINT01: Lucas Winter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (206396)
 • See who I nemesize (1607)
2003WINT01 Lucas Winter
View Lucas Winter's WCA profile
Compare Lucas Winter with Adam Polkowski
 • 2003ZBOR01: Wiktoria Zborowska
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (65001)
 • See who I nemesize (1819)
2003ZBOR01 Wiktoria Zborowska
View Wiktoria Zborowska's WCA profile
Compare Wiktoria Zborowska with Adam Polkowski
 • 2004ALLA01: Kyle Allaire
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (3899)
 • See who I nemesize (91359)
2004ALLA01 Kyle Allaire
View Kyle Allaire's WCA profile
Compare Kyle Allaire with Adam Polkowski
 • 2004ANAN01: Nikhil Anand
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (208906)
 • See who I nemesize (4924)
2004ANAN01 Nikhil Anand
View Nikhil Anand's WCA profile
Compare Nikhil Anand with Adam Polkowski
 • 2004ANTO01: José Antonio Domínguez Miguel
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (70754)
 • See who I nemesize (65729)
2004ANTO01 José Antonio Domínguez Miguel
View José Antonio Domínguez Miguel's WCA profile
Compare José Antonio Domínguez Miguel with Adam Polkowski
 • 2004ASHO01: Ravikumar Ashok
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (197232)
 • See who I nemesize (11200)
2004ASHO01 Ravikumar Ashok
View Ravikumar Ashok's WCA profile
Compare Ravikumar Ashok with Adam Polkowski
 • 2004BARG01: Rommy Barghout
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (20079)
 • See who I nemesize (50829)
2004BARG01 Rommy Barghout
View Rommy Barghout's WCA profile
Compare Rommy Barghout with Adam Polkowski
 • 2004BAYE01: Stefan Bayens
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (122101)
 • See who I nemesize (39202)
2004BAYE01 Stefan Bayens
View Stefan Bayens's WCA profile
Compare Stefan Bayens with Adam Polkowski
 • 2004BECH01: Michel Bechtatou
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (5034)
 • See who I nemesize (60804)
2004BECH01 Michel Bechtatou
View Michel Bechtatou's WCA profile
Compare Michel Bechtatou with Adam Polkowski
 • 2004BEEK01: Peter van der Beek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (218574)
 • See who I nemesize (753)
2004BEEK01 Peter van der Beek
View Peter van der Beek's WCA profile
Compare Peter van der Beek with Adam Polkowski
 • 2004BELL01: Patrick Bellenbaum
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (91503)
 • See who I nemesize (46980)
2004BELL01 Patrick Bellenbaum
View Patrick Bellenbaum's WCA profile
Compare Patrick Bellenbaum with Adam Polkowski
 • 2004BERG01: Mattias Berglund
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (16269)
 • See who I nemesize (54180)
2004BERG01 Mattias Berglund
View Mattias Berglund's WCA profile
Compare Mattias Berglund with Adam Polkowski
 • 2004BEST01: Jorge Best
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (30073)
 • See who I nemesize (24771)
2004BEST01 Jorge Best
View Jorge Best's WCA profile
Compare Jorge Best with Adam Polkowski
 • 2004BISC01: Thomas Bischof
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (20406)
 • See who I nemesize (54627)
2004BISC01 Thomas Bischof
View Thomas Bischof's WCA profile
Compare Thomas Bischof with Adam Polkowski
 • 2004BORD01: Bertrand Bordage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (15296)
 • See who I nemesize (59147)
2004BORD01 Bertrand Bordage
View Bertrand Bordage's WCA profile
Compare Bertrand Bordage with Adam Polkowski
 • 2004BOSS01: Arjan Bosse
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (7517)
 • See who I nemesize (53604)
2004BOSS01 Arjan Bosse
View Arjan Bosse's WCA profile
Compare Arjan Bosse with Adam Polkowski
 • 2004BOUC01: Charles Bouchart
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007POLK01
 • See my nemeses (15233)
 • See who I nemesize (56782)
2004BOUC01 Charles Bouchart
View Charles Bouchart's WCA profile
Compare Charles Bouchart with Adam Polkowski
Only showing first 100 people...


Based on data export from 13th May 2024
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com
Rubik's cubes puzzles rubiks cubes worldcubeassociation twisty puzzles puzzle. pyraminx megaminx square one skeb rubik's clock