Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Yin Jia Qiu (2004JIAQ01) has 10416 nemeses in the world:WCA ID Name
 • 2003BRUC01: Ron van Bruchem
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (69)
 • See who I nemesize (115496)
2003BRUC01 Ron van Bruchem
View Ron van Bruchem's WCA profile
Compare Ron van Bruchem with Yin Jia Qiu
 • 2003BURT01: Bob Burton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (154)
 • See who I nemesize (95235)
2003BURT01 Bob Burton
View Bob Burton's WCA profile
Compare Bob Burton with Yin Jia Qiu
 • 2003HARD01: Chris Hardwick
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (11)
 • See who I nemesize (94910)
2003HARD01 Chris Hardwick
View Chris Hardwick's WCA profile
Compare Chris Hardwick with Yin Jia Qiu
 • 2003MAKI01: Shotaro Makisumi (牧角章太郎)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (62)
 • See who I nemesize (77208)
2003MAKI01 Shotaro Makisumi (牧角章太郎)
View Shotaro Makisumi (牧角章太郎)'s WCA profile
Compare Shotaro Makisumi (牧角章太郎) with Yin Jia Qiu
 • 2003MORR01: Frank Morris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (750)
 • See who I nemesize (71708)
2003MORR01 Frank Morris
View Frank Morris's WCA profile
Compare Frank Morris with Yin Jia Qiu
 • 2003POCH01: Stefan Pochmann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (34)
 • See who I nemesize (107147)
2003POCH01 Stefan Pochmann
View Stefan Pochmann's WCA profile
Compare Stefan Pochmann with Yin Jia Qiu
 • 2004CHAM01: Edouard Chambon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (119)
 • See who I nemesize (101793)
2004CHAM01 Edouard Chambon
View Edouard Chambon's WCA profile
Compare Edouard Chambon with Yin Jia Qiu
 • 2004CHAN01: Alan Chang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (142)
 • See who I nemesize (85416)
2004CHAN01 Alan Chang
View Alan Chang's WCA profile
Compare Alan Chang with Yin Jia Qiu
 • 2004FONT01: Benoît Fontaine
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (2027)
 • See who I nemesize (75084)
2004FONT01 Benoît Fontaine
View Benoît Fontaine's WCA profile
Compare Benoît Fontaine with Yin Jia Qiu
 • 2004GALL02: Clément Gallet
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (22)
 • See who I nemesize (99211)
2004GALL02 Clément Gallet
View Clément Gallet's WCA profile
Compare Clément Gallet with Yin Jia Qiu
 • 2004KRIG01: Gunnar Kantare Krig
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (25)
 • See who I nemesize (131830)
2004KRIG01 Gunnar Kantare Krig
View Gunnar Kantare Krig's WCA profile
Compare Gunnar Kantare Krig with Yin Jia Qiu
 • 2004KRIG02: Kåre Krig
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (143)
 • See who I nemesize (85844)
2004KRIG02 Kåre Krig
View Kåre Krig's WCA profile
Compare Kåre Krig with Yin Jia Qiu
 • 2004LOLE01: Leyan Lo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (173)
 • See who I nemesize (73242)
2004LOLE01 Leyan Lo
View Leyan Lo's WCA profile
Compare Leyan Lo with Yin Jia Qiu
 • 2004NOOR01: Joël van Noort
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (175)
 • See who I nemesize (77114)
2004NOOR01 Joël van Noort
View Joël van Noort's WCA profile
Compare Joël van Noort with Yin Jia Qiu
 • 2004SECH01: François Sechet
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (552)
 • See who I nemesize (80163)
2004SECH01 François Sechet
View François Sechet's WCA profile
Compare François Sechet with Yin Jia Qiu
 • 2004ZAMO01: Adam Zamora
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (380)
 • See who I nemesize (89690)
2004ZAMO01 Adam Zamora
View Adam Zamora's WCA profile
Compare Adam Zamora with Yin Jia Qiu
 • 2005AKKE01: Erik Akkersdijk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See who I nemesize (138009)
2005AKKE01 Erik Akkersdijk
View Erik Akkersdijk's WCA profile
Compare Erik Akkersdijk with Yin Jia Qiu
 • 2005ALBR01: Tyler Albright
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (3159)
 • See who I nemesize (81864)
2005ALBR01 Tyler Albright
View Tyler Albright's WCA profile
Compare Tyler Albright with Yin Jia Qiu
 • 2005BATI01: Milán Baticz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (113499)
2005BATI01 Milán Baticz
View Milán Baticz's WCA profile
Compare Milán Baticz with Yin Jia Qiu
 • 2005BAUM01: Jason Baum
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (219)
 • See who I nemesize (76601)
2005BAUM01 Jason Baum
View Jason Baum's WCA profile
Compare Jason Baum with Yin Jia Qiu
 • 2005BERG01: David Bergman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (2697)
 • See who I nemesize (56374)
2005BERG01 David Bergman
View David Bergman's WCA profile
Compare David Bergman with Yin Jia Qiu
 • 2005BOUC01: Craig Bouchard
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (72)
 • See who I nemesize (89309)
2005BOUC01 Craig Bouchard
View Craig Bouchard's WCA profile
Compare Craig Bouchard with Yin Jia Qiu
 • 2005CALV02: David Calvo Vivas
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (592)
 • See who I nemesize (91996)
2005CALV02 David Calvo Vivas
View David Calvo Vivas's WCA profile
Compare David Calvo Vivas with Yin Jia Qiu
 • 2005CAMP01: Dave Campbell
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (897)
 • See who I nemesize (63743)
2005CAMP01 Dave Campbell
View Dave Campbell's WCA profile
Compare Dave Campbell with Yin Jia Qiu
 • 2005DAYN01: Nathaniel Day
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (3140)
 • See who I nemesize (81757)
2005DAYN01 Nathaniel Day
View Nathaniel Day's WCA profile
Compare Nathaniel Day with Yin Jia Qiu
 • 2005FERN01: Ravi Fernando
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (55)
 • See who I nemesize (108990)
2005FERN01 Ravi Fernando
View Ravi Fernando's WCA profile
Compare Ravi Fernando with Yin Jia Qiu
 • 2005FLEI01: Jeremy Fleischman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (21)
 • See who I nemesize (79612)
2005FLEI01 Jeremy Fleischman
View Jeremy Fleischman's WCA profile
Compare Jeremy Fleischman with Yin Jia Qiu
 • 2005FUNG01: Michael Fung
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (113)
 • See who I nemesize (95589)
2005FUNG01 Michael Fung
View Michael Fung's WCA profile
Compare Michael Fung with Yin Jia Qiu
 • 2005HSUA01: Anthony Hsu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (55)
 • See who I nemesize (84409)
2005HSUA01 Anthony Hsu
View Anthony Hsu's WCA profile
Compare Anthony Hsu with Yin Jia Qiu
 • 2005KOSE01: Fumiki Koseki (古関章記)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (97)
 • See who I nemesize (116963)
2005KOSE01 Fumiki Koseki (古関章記)
View Fumiki Koseki (古関章記)'s WCA profile
Compare Fumiki Koseki (古関章記) with Yin Jia Qiu
 • 2005KOZK01: Piotr Kózka
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (29)
 • See who I nemesize (107796)
2005KOZK01 Piotr Kózka
View Piotr Kózka's WCA profile
Compare Piotr Kózka with Yin Jia Qiu
 • 2005LODA01: Daniel Lo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (309)
 • See who I nemesize (56946)
2005LODA01 Daniel Lo
View Daniel Lo's WCA profile
Compare Daniel Lo with Yin Jia Qiu
 • 2005LOVI01: Cory Loviglio
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (6523)
 • See who I nemesize (65159)
2005LOVI01 Cory Loviglio
View Cory Loviglio's WCA profile
Compare Cory Loviglio with Yin Jia Qiu
 • 2005LUCZ01: Grzegorz Łuczyna
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (17)
 • See who I nemesize (104528)
2005LUCZ01 Grzegorz Łuczyna
View Grzegorz Łuczyna's WCA profile
Compare Grzegorz Łuczyna with Yin Jia Qiu
 • 2005PEER01: Gilles van den Peereboom
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (227)
 • See who I nemesize (70337)
2005PEER01 Gilles van den Peereboom
View Gilles van den Peereboom's WCA profile
Compare Gilles van den Peereboom with Yin Jia Qiu
 • 2005REYN01: Tim Reynolds
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (8)
 • See who I nemesize (136156)
2005REYN01 Tim Reynolds
View Tim Reynolds's WCA profile
Compare Tim Reynolds with Yin Jia Qiu
 • 2005RYBE01: Steve Rybecky
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (8540)
 • See who I nemesize (60562)
2005RYBE01 Steve Rybecky
View Steve Rybecky's WCA profile
Compare Steve Rybecky with Yin Jia Qiu
 • 2005SUSE01: Yuji Suse (巣瀬雄史)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (150)
 • See who I nemesize (73479)
2005SUSE01 Yuji Suse (巣瀬雄史)
View Yuji Suse (巣瀬雄史)'s WCA profile
Compare Yuji Suse (巣瀬雄史) with Yin Jia Qiu
 • 2005THOM01: Reiner Thomsen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (591)
 • See who I nemesize (83647)
2005THOM01 Reiner Thomsen
View Reiner Thomsen's WCA profile
Compare Reiner Thomsen with Yin Jia Qiu
 • 2005THON01: Jason Thong
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (313)
 • See who I nemesize (89027)
2005THON01 Jason Thong
View Jason Thong's WCA profile
Compare Jason Thong with Yin Jia Qiu
 • 2005TOLE01: Alexandre Toledo Guillén
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (208)
 • See who I nemesize (99579)
2005TOLE01 Alexandre Toledo Guillén
View Alexandre Toledo Guillén's WCA profile
Compare Alexandre Toledo Guillén with Yin Jia Qiu
 • 2005VANH01: Anssi Vanhala
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (77)
 • See who I nemesize (105996)
2005VANH01 Anssi Vanhala
View Anssi Vanhala's WCA profile
Compare Anssi Vanhala with Yin Jia Qiu
 • 2005WALT02: Matt Walter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (1483)
 • See who I nemesize (46616)
2005WALT02 Matt Walter
View Matt Walter's WCA profile
Compare Matt Walter with Yin Jia Qiu
 • 2005ZOLN01: Tomasz Żołnowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (38)
 • See who I nemesize (104322)
2005ZOLN01 Tomasz Żołnowski
View Tomasz Żołnowski's WCA profile
Compare Tomasz Żołnowski with Yin Jia Qiu
 • 2006ADAM01: Arthur Adams
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (431)
 • See who I nemesize (94217)
2006ADAM01 Arthur Adams
View Arthur Adams's WCA profile
Compare Arthur Adams with Yin Jia Qiu
 • 2006ARAK01: Sinpei Araki (荒木慎平)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (41)
 • See who I nemesize (126543)
2006ARAK01 Sinpei Araki (荒木慎平)
View Sinpei Araki (荒木慎平)'s WCA profile
Compare Sinpei Araki (荒木慎平) with Yin Jia Qiu
 • 2006AUST01: Greg Austin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (367)
 • See who I nemesize (113600)
2006AUST01 Greg Austin
View Greg Austin's WCA profile
Compare Greg Austin with Yin Jia Qiu
 • 2006BARL01: Thom Barlow
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (63)
 • See who I nemesize (111629)
2006BARL01 Thom Barlow
View Thom Barlow's WCA profile
Compare Thom Barlow with Yin Jia Qiu
 • 2006BUUS01: Henrik Buus Aagaard
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (21)
 • See who I nemesize (129169)
2006BUUS01 Henrik Buus Aagaard
View Henrik Buus Aagaard's WCA profile
Compare Henrik Buus Aagaard with Yin Jia Qiu
 • 2006CHIU01: Jeff Chiu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (3629)
 • See who I nemesize (55470)
2006CHIU01 Jeff Chiu
View Jeff Chiu's WCA profile
Compare Jeff Chiu with Yin Jia Qiu
 • 2006CHOW01: Andrew Chow
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (1298)
 • See who I nemesize (59217)
2006CHOW01 Andrew Chow
View Andrew Chow's WCA profile
Compare Andrew Chow with Yin Jia Qiu
 • 2006COLL01: Jimmy Coll
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (25)
 • See who I nemesize (85045)
2006COLL01 Jimmy Coll
View Jimmy Coll's WCA profile
Compare Jimmy Coll with Yin Jia Qiu
 • 2006CUDZ01: Karol Cudzich
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (345)
 • See who I nemesize (94022)
2006CUDZ01 Karol Cudzich
View Karol Cudzich's WCA profile
Compare Karol Cudzich with Yin Jia Qiu
 • 2006DANE02: Tobias Daneels
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (504)
 • See who I nemesize (93408)
2006DANE02 Tobias Daneels
View Tobias Daneels's WCA profile
Compare Tobias Daneels with Yin Jia Qiu
 • 2006DZOA02: Chris Dzoan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (249)
 • See who I nemesize (74892)
2006DZOA02 Chris Dzoan
View Chris Dzoan's WCA profile
Compare Chris Dzoan with Yin Jia Qiu
 • 2006DZOA03: Dan Dzoan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (77)
 • See who I nemesize (100275)
2006DZOA03 Dan Dzoan
View Dan Dzoan's WCA profile
Compare Dan Dzoan with Yin Jia Qiu
 • 2006EIDE01: Derrick Eide
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (213)
 • See who I nemesize (105514)
2006EIDE01 Derrick Eide
View Derrick Eide's WCA profile
Compare Derrick Eide with Yin Jia Qiu
 • 2006FRAN01: Piotr Frankowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (280)
 • See who I nemesize (77479)
2006FRAN01 Piotr Frankowski
View Piotr Frankowski's WCA profile
Compare Piotr Frankowski with Yin Jia Qiu
 • 2006GALE01: Arnaud van Galen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (46)
 • See who I nemesize (105803)
2006GALE01 Arnaud van Galen
View Arnaud van Galen's WCA profile
Compare Arnaud van Galen with Yin Jia Qiu
 • 2006GARR01: Lucas Garron
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (8)
 • See who I nemesize (123496)
2006GARR01 Lucas Garron
View Lucas Garron's WCA profile
Compare Lucas Garron with Yin Jia Qiu
 • 2006GERH01: Marcus Gerhardsson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (887)
 • See who I nemesize (79084)
2006GERH01 Marcus Gerhardsson
View Marcus Gerhardsson's WCA profile
Compare Marcus Gerhardsson with Yin Jia Qiu
 • 2006GOTT01: Michael Gottlieb
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (16)
 • See who I nemesize (130934)
2006GOTT01 Michael Gottlieb
View Michael Gottlieb's WCA profile
Compare Michael Gottlieb with Yin Jia Qiu
 • 2006GUNJ01: Mitsuki Gunji (郡司光貴)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (20)
 • See who I nemesize (112388)
2006GUNJ01 Mitsuki Gunji (郡司光貴)
View Mitsuki Gunji (郡司光貴)'s WCA profile
Compare Mitsuki Gunji (郡司光貴) with Yin Jia Qiu
 • 2006GUZE01: Rafał Guzewicz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (73)
 • See who I nemesize (69039)
2006GUZE01 Rafał Guzewicz
View Rafał Guzewicz's WCA profile
Compare Rafał Guzewicz with Yin Jia Qiu
 • 2006HALC01: Michał Halczuk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See who I nemesize (130218)
2006HALC01 Michał Halczuk
View Michał Halczuk's WCA profile
Compare Michał Halczuk with Yin Jia Qiu
 • 2006HIGO01: Ryosuke Higo (肥後亮佑)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (60)
 • See who I nemesize (105885)
2006HIGO01 Ryosuke Higo (肥後亮佑)
View Ryosuke Higo (肥後亮佑)'s WCA profile
Compare Ryosuke Higo (肥後亮佑) with Yin Jia Qiu
 • 2006HYUN01: Kim Hyung-Sub
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (3741)
 • See who I nemesize (73190)
2006HYUN01 Kim Hyung-Sub
View Kim Hyung-Sub's WCA profile
Compare Kim Hyung-Sub with Yin Jia Qiu
 • 2006JACQ01: Thibaut Jacquinot
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (941)
 • See who I nemesize (74732)
2006JACQ01 Thibaut Jacquinot
View Thibaut Jacquinot's WCA profile
Compare Thibaut Jacquinot with Yin Jia Qiu
 • 2006JAEY01: JaeYoung Chun (천재영)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (458)
 • See who I nemesize (97253)
2006JAEY01 JaeYoung Chun (천재영)
View JaeYoung Chun (천재영)'s WCA profile
Compare JaeYoung Chun (천재영) with Yin Jia Qiu
 • 2006JAIW01: Wen-Jia Jai (翟文嘉)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (1163)
 • See who I nemesize (44923)
2006JAIW01 Wen-Jia Jai (翟文嘉)
View Wen-Jia Jai (翟文嘉)'s WCA profile
Compare Wen-Jia Jai (翟文嘉) with Yin Jia Qiu
 • 2006JANG01: Wei-Jiunn Jang (鄭惟駿)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (710)
 • See who I nemesize (61798)
2006JANG01 Wei-Jiunn Jang (鄭惟駿)
View Wei-Jiunn Jang (鄭惟駿)'s WCA profile
Compare Wei-Jiunn Jang (鄭惟駿) with Yin Jia Qiu
 • 2006JOHA01: Erik Johansson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (359)
 • See who I nemesize (86151)
2006JOHA01 Erik Johansson
View Erik Johansson's WCA profile
Compare Erik Johansson with Yin Jia Qiu
 • 2006KANG01: Andrew Kang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (1157)
 • See who I nemesize (74703)
2006KANG01 Andrew Kang
View Andrew Kang's WCA profile
Compare Andrew Kang with Yin Jia Qiu
 • 2006KANG02: Ming-Hao Kang (康洺豪)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (363)
 • See who I nemesize (67891)
2006KANG02 Ming-Hao Kang (康洺豪)
View Ming-Hao Kang (康洺豪)'s WCA profile
Compare Ming-Hao Kang (康洺豪) with Yin Jia Qiu
 • 2006KIMB01: Brian Kim
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (471)
 • See who I nemesize (45577)
2006KIMB01 Brian Kim
View Brian Kim's WCA profile
Compare Brian Kim with Yin Jia Qiu
 • 2006KRUE01: Chris Krueger
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (207)
 • See who I nemesize (89567)
2006KRUE01 Chris Krueger
View Chris Krueger's WCA profile
Compare Chris Krueger with Yin Jia Qiu
 • 2006KUTI01: Mátyás Kuti
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (90)
 • See who I nemesize (101760)
2006KUTI01 Mátyás Kuti
View Mátyás Kuti's WCA profile
Compare Mátyás Kuti with Yin Jia Qiu
 • 2006LAPI01: Stefan Łapicki
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (502)
 • See who I nemesize (75413)
2006LAPI01 Stefan Łapicki
View Stefan Łapicki's WCA profile
Compare Stefan Łapicki with Yin Jia Qiu
 • 2006LINC01: Chia-Leo Lin (林珈樂)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (103)
 • See who I nemesize (123576)
2006LINC01 Chia-Leo Lin (林珈樂)
View Chia-Leo Lin (林珈樂)'s WCA profile
Compare Chia-Leo Lin (林珈樂) with Yin Jia Qiu
 • 2006MERT01: Jim Mertens
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (448)
 • See who I nemesize (93175)
2006MERT01 Jim Mertens
View Jim Mertens's WCA profile
Compare Jim Mertens with Yin Jia Qiu
 • 2006MOIT01: Mateus Moitinho de Almeida
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (2332)
 • See who I nemesize (44442)
2006MOIT01 Mateus Moitinho de Almeida
View Mateus Moitinho de Almeida's WCA profile
Compare Mateus Moitinho de Almeida with Yin Jia Qiu
 • 2006MOND01: Ryosuke Mondo (門戸良介)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (80)
 • See who I nemesize (43256)
2006MOND01 Ryosuke Mondo (門戸良介)
View Ryosuke Mondo (門戸良介)'s WCA profile
Compare Ryosuke Mondo (門戸良介) with Yin Jia Qiu
 • 2006MORG01: Błażej Morgała
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (591)
 • See who I nemesize (99490)
2006MORG01 Błażej Morgała
View Błażej Morgała's WCA profile
Compare Błażej Morgała with Yin Jia Qiu
 • 2006MURA01: Mika Muranushi (村主美佳)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (1101)
 • See who I nemesize (84354)
2006MURA01 Mika Muranushi (村主美佳)
View Mika Muranushi (村主美佳)'s WCA profile
Compare Mika Muranushi (村主美佳) with Yin Jia Qiu
 • 2006OKAY01: Yohei Oka (岡要平)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (102645)
2006OKAY01 Yohei Oka (岡要平)
View Yohei Oka (岡要平)'s WCA profile
Compare Yohei Oka (岡要平) with Yin Jia Qiu
 • 2006OOKU01: Takayuki Ookusa (大艸尊之)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (15)
 • See who I nemesize (122604)
2006OOKU01 Takayuki Ookusa (大艸尊之)
View Takayuki Ookusa (大艸尊之)'s WCA profile
Compare Takayuki Ookusa (大艸尊之) with Yin Jia Qiu
 • 2006OOKU02: Tatsuya Ookubo (大久保達也)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (200)
 • See who I nemesize (100926)
2006OOKU02 Tatsuya Ookubo (大久保達也)
View Tatsuya Ookubo (大久保達也)'s WCA profile
Compare Tatsuya Ookubo (大久保達也) with Yin Jia Qiu
 • 2006ORKE01: Róbert Örkényi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (710)
 • See who I nemesize (78124)
2006ORKE01 Róbert Örkényi
View Róbert Örkényi's WCA profile
Compare Róbert Örkényi with Yin Jia Qiu
 • 2006ORLA01: Bernett Orlando
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (103)
 • See who I nemesize (99646)
2006ORLA01 Bernett Orlando
View Bernett Orlando's WCA profile
Compare Bernett Orlando with Yin Jia Qiu
 • 2006PAWL01: Kamil Pawlak
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (477)
 • See who I nemesize (90227)
2006PAWL01 Kamil Pawlak
View Kamil Pawlak's WCA profile
Compare Kamil Pawlak with Yin Jia Qiu
 • 2006PEMB01: David Pemberton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (901)
 • See who I nemesize (74856)
2006PEMB01 David Pemberton
View David Pemberton's WCA profile
Compare David Pemberton with Yin Jia Qiu
 • 2006ROBA01: Michał Robaczyk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (85)
 • See who I nemesize (96772)
2006ROBA01 Michał Robaczyk
View Michał Robaczyk's WCA profile
Compare Michał Robaczyk with Yin Jia Qiu
 • 2006SEON01: Yoon Seon-Gyu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (6001)
 • See who I nemesize (68309)
2006SEON01 Yoon Seon-Gyu
View Yoon Seon-Gyu's WCA profile
Compare Yoon Seon-Gyu with Yin Jia Qiu
 • 2006SEUL01: Son Seul-Gi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (773)
 • See who I nemesize (97658)
2006SEUL01 Son Seul-Gi
View Son Seul-Gi's WCA profile
Compare Son Seul-Gi with Yin Jia Qiu
 • 2006SEUN02: SeungWoon Lee (이승운)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (165)
 • See who I nemesize (96899)
2006SEUN02 SeungWoon Lee (이승운)
View SeungWoon Lee (이승운)'s WCA profile
Compare SeungWoon Lee (이승운) with Yin Jia Qiu
 • 2006SHEU01: Vincent Sheu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (100515)
2006SHEU01 Vincent Sheu
View Vincent Sheu's WCA profile
Compare Vincent Sheu with Yin Jia Qiu
 • 2006SOUC01: Aurelien Souchet (高凡)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (243)
 • See who I nemesize (98983)
2006SOUC01 Aurelien Souchet (高凡)
View Aurelien Souchet (高凡)'s WCA profile
Compare Aurelien Souchet (高凡) with Yin Jia Qiu
 • 2006SUZU03: Yohei Suzuki (鈴木洋平)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (362)
 • See who I nemesize (49504)
2006SUZU03 Yohei Suzuki (鈴木洋平)
View Yohei Suzuki (鈴木洋平)'s WCA profile
Compare Yohei Suzuki (鈴木洋平) with Yin Jia Qiu
 • 2006TABU01: Shusei Tabuchi (田渕柊星)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (403)
 • See who I nemesize (94500)
2006TABU01 Shusei Tabuchi (田渕柊星)
View Shusei Tabuchi (田渕柊星)'s WCA profile
Compare Shusei Tabuchi (田渕柊星) with Yin Jia Qiu
 • 2006TABU02: Yumu Tabuchi (田渕雄夢)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004JIAQ01
 • See my nemeses (12)
 • See who I nemesize (121384)
2006TABU02 Yumu Tabuchi (田渕雄夢)
View Yumu Tabuchi (田渕雄夢)'s WCA profile
Compare Yumu Tabuchi (田渕雄夢) with Yin Jia Qiu
Only showing first 100 people...


Based on data export from 19th May 2020
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com